សាខាក្រុមហ៊ុនតាមបណ្តា ខេត្ត ក្រុង

ទីស្នាក់ការកណ្តាល បាក់ទូក

អាគារលេខ B3 និង C3-1 ផ្លូវលេខ 169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7មករា

023 470 3838