កញ្ចប់សេវាកម្មតាមតម្រូវការ

Cootel ផ្តល់នូវកញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតតាមតម្រូវការជាច្រើន ។

ក្រៅពីកញ្ចប់សេវាកម្មដែលមានស្រាប់ យើងខ្ញុំនៅមានសេវាអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនទៀតសំរាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីប្រាកដថាលោកអ្នកទទួលបាននូវសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ។

ក្រុមហ៊ុននៅមានសេវាកម្មជាច្រើនទៀតដូចជា DPLC , MPLS , VPN , Co-Location ។ ឯកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យា សេវាកម្មល្អ គុណភាពល្អឥតខ្ចោះ តម្លៃសមរម្យ ។

 

សូមទាក់ទងមកលេខ ០៣៨ ៣៣០០៨០០ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ ។