សេវាកម្មបង់រំលស់ទូរស័ព្ទ M31

ជម្រេីសក្នុងការបង់ប្រាក់់យកទូរស័ព្ទ CooTel M31:

ជម្រើសទី ១: បញ្ជូលទឺកប្រាក់5ដុល្លាររាល់ខែ រយៈពេល 6ខែ

  1. តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល 6ខែ
  2. ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត 10GB/1ខែ រយៈពេល ៦ខែ
TerminalDepositMonthly Top-upTermTerminal Return Reimbursement
Mobile M31$14$56 months$9

ជម្រើសទី ២: បញ្ជូលទឺកប្រាក់ 2ដុល្លាររាល់ខែ រយៈពេល ១២ខែ

  1. តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១២ខែ
  2. ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត ៥GB/1ខែ ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១២ខែ
TerminalDepositMonthly Top-upTermTerminal Return Reimbursement
Mobile M31$14$212 months$9