កម្មវិធីជួលឧបករណ៍អ៊ីនធឺណេត

ឧបករណ៏ តម្លៃលក់ប្រាក់កក់ សម្រាប់ជួល(ដុល្លារ)ប្រាក់បង្វិលមកវិញ(ដុល្លារ)ផ្តល់ជូនសេវាអ៊ីនធឺណេតឥតគិតថ្លៃ
Secondhand CPE 153Wi201510ចំនួន មួយខែ
Secondhand CPE 153We201510ចំនួន មួយខែ
CPE123201510ចំនួន មួយខែ