សេវាកម្មបង់រំលស់ទូរស័ព្ទ ម៉ូដែលS32

ជម្រេីសក្នុងការបង់ប្រាក់់យកទូរស័ព្ទ CooTel S32 4G :

ជម្រើសទី ១: បញ្ជូលទឺកប្រាក់១០ដុល្លាររាល់ខែ រយៈពេល ១២​ខែ

  1. តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១២ខែ
  2. ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១២ខែ
TerminalDepositMonthly Top-upTermTerminal Return Reimbursement
Mobile S32$35$1012 months$30

ជម្រើសទី ២: បញ្ជូលទឺកប្រាក់ ៥ដុល្លាររាល់ខែ រយៈពេល ១៨​ខែ

  1. តេ និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១៨ខែ
  2. ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត 10G/1ខែ រយៈពេល ១៨ខែ
TerminalDepositMonthly Top-upTermTerminal Return Reimbursement
Mobile S32$35$518 months$30